נר שלישי


שלושה חודשים אחר בריאת העולם בכ״ה באלול, אנו חוגגים את חג החנוכה במשך שמונה ימים מכ״ה בכסלו. אלו ימי הודאה וחגיגות בדומה לשבעת ימי המילואים לפני חנוכת המשכן, בדומה לשבעת ימי הבריאה, בדומה לשבעת ימי סוכות, בדומה לשבעת ימי פסח, ובכלל כל הטבע והעולם שלנו בנוי על המספר שבע... שבע ימים, שבע ספירות, שבע כוכבים, שבע מידות... ומה שמיוחד בחנוכה הוא שחנוכה מונה שמונה ימים! וזה כבר מעל לטבע, בדומה לשמונת ימי מילה, בדומה לספירה השמינית ממטה למעלה שהיא בינה ונשמה ועולם הבא! את זה בעל הסולם והרב״ש מסבירים לנו טוב מאוד... אבל קודם צריכים הקדמה:

בזמן בית המקדש השני, הכהן הדליק מידי בוקר וערב מנורה טהורה שבה שבעה קנים! הנרות היו דולקים ומפיצים אור קדוש בכל העולם. באותם הימים כבשו היוונים את ארץ ישראל, הם נכנסו לבית המקדש וטמאו הכל, עד שכל הפחים של השמן שבהם היו מדליקים את המנורה היו פסולים – וכך פסק האור להידלק ונפסק השפע לעולם!

אנטיוכוס ניסה ליוון את ירושלים ואת ישראל, זו הייתה תופעה חדשה של סחיפת העם אחר היופי והחופש של התרבות היוונית המודרנית... עד שאסרו ללמוד תורה, לשמור שבת, ולעשות ברית מילה... ששלושת קשורים ליסוד שהיא הספירה השלישית ממטה למעלה!

כמובן שהמרד לא אחר לבוא והוא התחיל ממודיעין, שבראשו עמד מתתיהו בן יוחנן עם חמשת ילדיו: יוחנן הגדול, שמעון התרסי, יהודה המכבי, יוחנן הוופסי, אלעזר החורני. במהלך המרד נפטר מתתיהו בן יוחנן, ועברה השליטה אל יהודה המכבי.

יהודה המכבי רצה להגיע לירושלים ולטהר את בית המקדש! וכשנכסו אל בית המקדש בכ״ה בכסלו תקצ״ה, מצאו: הרס, חורבן, פסלים, ואלילים... הם טיהרו את בית המקדש ומצאו את חצי פח השמן.

פח גימטרייה 88 גימטרייה מגילה, לחמי, חף!

חצי פח גימטרייה 44 גימטרייה דם, ואותיות מ״ד, טלה, חול, גולה, דלי, הוכחה, יהודה דוד...

אמרו חכמים במסכת קידושין: לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי! ולכן אנו מדליקים בחנוכה 44 נרות, שהם 36 נרות עם 8 שמשים.

באנו לכאן כדי להיות אור לגויים, כתוב: וְאַתֶּם תִּהְיוּ לִי מַמְלֶכֶת כֹּהֲנִים וְגוֹי קָדוֹשׁ! לכן התפקיד שלנו הוא לפרסם את האמונה בבורא על ידי הניסים שזכינו בהם בעבר, וזה הסיבה שזכינו וקיבלנו את: פסח, פורים, וחנוכה!

פסח – פרסום הנס בצורה פרטית - כל אדם לעצמו למשפחתו ולבניו, על ידי אכילת מרור ומצה, וזכר לשחיטת הטלה, ודם שהיה על המזוזות... זכר לגאולה ממצרים על ידי כח עליון.

פורים – פרסום הנס בתוכנו... שהרי צריכים עשרה לקריאת מגילת אסתר

חנוכה – פרסום הנס בכל העולם!

אנו מפרסמים את הבורא בכל העולם על ידי: ציצית, תפילין, ונרות חנוכה... שהמשותף בהם הוא המספר 8!

שמונהחוטים בציצית

ארבעה בתים בתפילין של ראש, וארבעה בתפילין של יד... ביחד 8 בתים

שמונה נרות בחנוכה

איפה הפרסום כאן? כל העולם מצווים לקיים 7 מצוות נח, ואנחנו מראים להם שניתן לקיים יותר... המספר 8 הוא מעל לטבע... ואת זה לא ידע פרעה, שאמר: לֹא יָדַעְתִּי אֶת יְהוָה.

מתתיהו התחיל את המרד! ולכן מתתיהו גימטרייה ראש השנה! שבו נברא העולם, ובו כתוב: וְהָאָרֶץ הָיְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ וְחֹשֶׁךְ עַל פְּנֵי תְהוֹם – זה סוד מלכות יון שהחשיכה על ידי חורבן בית המקדש השני והשראת טומאה, ביטול תורה, ביטול שמירת שבת, וביטול ברית המילה... לכן את נרות החנוכה אנו מדליקים בחושך...

חֹשֶׁךְ נוטריקון: חמור, שור, כלב! אלו שלוש קליפות קשות והרסניות בעולם...

חמור – זה ישמעאל – איסלם

שור – זה עשו – נצרות

כלב – זה ערב רב שבתוכנו

לכן בחנוכה אנו קוראים את פרשת מקץ, בסוד: קֵץ שָׂם לַחֹשֶׁךְ! שבפרשה יוסף יצא מהכלא אחר 12 שנים, ויעקב זוכה להשראת השכינה מחדש...

בפורים יש לנו נס הצלחה מהשמדה פיזית, ובחנוכה יש לנו נס הצלחה מהשמדה רוחנית!

בחנוכה אנו מדליקים 36 נרות! כמספר הצדיקים בכל דור, וכמספר המסכתות בש״ס בבלי... מנור״ה גימטרייה 301 גימטרייה א״ש שזה סוד הגבורה שרק עם הגבורות יכולים לעלות, בסוד: שְׂאוּ מָרוֹם עֵינֵיכֶם וּרְאוּ מִי בָרָא אֵלֶּה.

חנוכה חל בכ״ה בכסלו – כ״ה גימטרייה 25, שהמילה ה- 25 בתורה היא: אור!

ישמעאל נולד בחודש כסלו, במזל קשת... וכשהיה בן 13 מל את עצמו – לכן זכה לשלוט בארץ ישראל בתחילה עד חודש כסלו כשהוכרז באום על הקמת ממדינת ישראל.

יעקב אבינו מת בסוכות ונקבר בחנוכה בו ביום מת עשו הרשע שהיה אדמוני ורומז על קו שמאל בצבע של דם שבגימטרייה 44, והוא אחוריים של בינה, כלומר קו שמאל שעדיין לא מתוקן... כלומר הדינים של קו שמאל! 

זה הסיבה שאנו מניחים את החנוכייה בצד שמאל של הדלת, מול צד הימני בו אנו קובעים מזוזה!

ספירת הוד היא הבסיס לקו שמאל, ורגל שמאלי בגוף האדם... במשך ימות השבוע ז״א בימיןונוקבא בשמאל, אבל בחנוכה ובפורים, זו״ן נמצאים בהוד! ובמצב זה הנוקבא מקבלת בכוחות עצמה מהארת ההוד – שלא על ידי ז״א בעלה.

לכן גם חנוכה מלשון חנייה, שעוד לא נשלמה העבודה ויש עוד לתקן את יצר הרע שנקרא גוף, שאינו מסכים לעבודה על מנת להשפיע – כי עדיין אינו מתוקן... עד שיהיה נס בגאולת הגופים... לכן בחנוכה אנו מודים ומהללים רק את צורכי הנשמה! ולא צרכי הגוף שאותם אנו מהללים במשתה ושמחה של פורים – שהוא גמר התיקון...

הוד הוא סוד רגל שמאל בגוף, ולכן את נרות החנוכה אנו מדליקים בחושך, בזמן שליטת השמאל, שכתוב: עד שתכלה רגל מן השוק... רגל מלשון מרגל, וזה עניין החג של חנוכה – בירור בין יהודים ליוונים, בירור בין כוחות הרוצים להתחבר לבורא לבין כוחות הרוצים תענוגות הגוף, בירור בין כוחות הרוצים ללכת למעלה מהדעת ומחושים לבין כוחות הרוצים להרגיש בתוך הדעת...

חנוכה הוא התחלת התיקון שמסתיים בפורים. לכן בשלב הראשוני אנו צריכים רק לראות ולהבחין בין הטובלרע, בין האור לבין החושך, אבל לא לעשות כלום...

מרדכי הצדיק הצליח בפורים לאחד את העם נגד הרצון של המן שהיה להפריד את העם... מתתיהו כהן גדול הצליח בחנוכה לאחד את המרד נגד היוונים שרצו להעלים התורה השבת וברית המילה... שניהם הצליחו בדבר אחד! למעלה מהדעת והשכל... רק ככה אפשר לנצח את הגוף, שזה ניצחון הרוח על הגוף! לכן אנו אומרים בחנוכה: הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד! לראות ולהבחין, אבל לא לעשות כלום...

נר החנוכה עוזר ומאיר לשכל עצות איך להתגבר על הגוף, כי צריך לכך תחבולות...

הצדיקים רואים את יצר הרע כהר גבוה, והרשעים כחוט השערה... וזה סוד הנר שמאיר שהוא סוד הנשמה, וכדי שהנשמה תאיר לנו, יש צורך בשלושה תנאים:

  • נר – כלי הנקרא גוף
  • שמן – השתוקקות לתורה
  • פתילה – נמצא למעלה מהנר, למעלה מהגוף... מעל הדעת!

לכן היו חוגגים את חג החנוכה שלושה חודשים אחר בריאת העולם! שאז משיגים כל ג׳ הקווים, שאם חסר אחד מהם, אין אפשרות ליהנות ולהשיג אור ה׳. כלומר, אם אין יגיעה והשתוקקות, אין דליקה, ואין אור – אלא חושך...

לכן את נרות החנוכה אנו מדליקים בחושך עד שתכלה רגל מן השוק – שרגל לשון מרגל, ונאמר אל המרגלים הראשונים שבאו לרגל ולתור את הרצון שהוא סוד הארץ: וּמָה הָאָרֶץ אֲשֶׁר הוּא יֹשֵׁב בָּהּ הֲטוֹבָה הִוא אִם רָעָה... וזה מה שהמרגלים היו צריכים לעשות – אלא לראותן בלבד! ולא לעשות מעשה, אלא רק לרגל... שהיא רגל שמאל שמידתה הוד מלשון הודאה לשבח לפאר ולרומם... אבל המרגלים הוציאו דיבה על הארץ... וזה לא לראותן בלבד! לכן נדדנו 40 שנה במדבר בהם התעכבנו מלהיכנס אל הארץ הקדושה עד שכלו כל אותם המרגלים. כי הנרות הללו קודש הן, אבל הם לא קשורים אל הגוף שצריך להמתין עד לפורים.

למה אסור להשתמש בנרות חנוכה?

כי חנוכה הוא בהוד, שהוא צד שמאל ובחינת חכמה שאנו מושכים מקו שמאל ולא דרך קו האמצעי! שהוא בחינת התורה, המייחד הימין והשמאל ביחד... ולכן לא משתמשים בנרות חנוכה – מטעם חסרון לבוש החסדים... שאין אור החכמה יכול להאיר מטרם שמתלבש באור החסדים! וזה סוד החטא של עץ הדעת...

בפורים היה המשכת אור החסדים, בהדרכתה הישירה של אסתר המלכה שאמרה לנו לצום עליה שלושה ימים! שרק כך משיגים את החסדים מימין שעושים קץ לחושך, לכן פרשת מקץ נקראת בחנוכה, שהמילה מקץ היא נוטריקון: ממון קול צום!

לכן חנוכה ופורים שניהם מבחינת הוד, ושניהם מבחינת קו שמאל שהוא חכמה בלי חסדים, ואסור להשתמש בחכמה בלי חסדים, זה נקרא למשוך אור ישיר מקו שמאל ממעלה למטה! וזה סוד החושך וזה חטא עץ הדעת שהתחיל בראיה שהיא אור החכמה, שכתוב: וַתֵּרֶא הָאִשָּׁה כִּי טוֹב הָעֵץ לְמַאֲכָל וְכִי תַאֲוָה הוּא לָעֵינַיִם... ובחנוכה יש לנו הזדמנות לראות את עץ החיים ואת האור, ולהשתמש בו כדי להבחין ולהבדיל בינו לבין החושך בלבד! שהרי: אין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד!